Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Próby

 

§1 Najważniejsze informacje

1. Sklep internetowy wydawnictwa Próby, dostępny pod adresem internetowym sklep.wydawnictwoproby.pl, prowadzony jest przez Próby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), Nowy Świat 33/15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000836891, o kapitale zakładowym 6000 zł, NIP 5252819966, REGON 385884680.

2. Kontakt ze Sklepem:

Wydawnictwo Próby
Nowy Świat 33/15
00-017 Warszawa
tel. +48 22 657 10 44

e-mail: sklep@wydawnictwoproby.pl
Nr konta bankowego Mbank: 80 1140 2004 0000 3102 7990 6827

3. Klient może porozumiewać się ze Sklepem za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie w godzinach od poniedziałku do piątku między godziną 07.00 a 15.00.

4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

§2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Próby Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), Nowy Świat 33/15, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000836891, o kapitale zakładowym 6000 zł, NIP 5252819966, REGON 385884680.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sklep.wydawnictwoproby.pl.

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3 Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu o najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.,
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

 

§4 Składanie zamówień

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 

§5 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu.

2. Konto w Sklepie może utworzyć wyłącznie Klient, który ukończył 16 lat.

3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5. W celu założenia Konta, niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego następuje poprzez zaznaczenie pola zawierającego tę zgodę w Formularzu rejestracji.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w Formularzu rejestracji.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta w Sklepie, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1.

 

§6 Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
b) wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
c) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a) odbiór osobisty,
b) wysyłka za pośrednictwem Paczkomatu InPost (za pośrednictwem firmy InPost),
c) wysyłka za pośrednictwem kuriera (za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie – firmy DPD – lub Poczty Polskiej).

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) płatności elektroniczne,
b) płatność kartą płatniczą (obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Klient ponosi, za pośrednictwem Sklepu, koszt dostawy Towaru na rzecz podmiotu dokonującego dostawy.

5. Koszt dostawy podany jest do wiadomości Klienta w formularzu zamówienia na etapie dokonywania wyboru sposobu dostarczenia Towaru.

6. Koszt dostawy doliczany jest do kwoty zamówienia.

7. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy i Ameryki Północnej.

8. Dostawa Produktu za granicę Polski wyceniana jest indywidualnie na wniosek klienta. Dostawa produktu w Polsce (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

9. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§8 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta po uiszczeniu płatności zgodnie z punktem 6 tego paragrafu, w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o niemożności realizacji zamówienia w terminie przewidzianym w niniejszym Regulaminie z uwagi na brak danego Produktu w magazynie.

9. Jeżeli Klient nie zaakceptuje propozycji Sklepu w zakresie nowego terminu realizacji zamówienia albo w przypadku trwałej niemożności realizacji zamówienia z uwagi na trwały brak Produktu żadna ze stron nie będzie podnosić żadnych roszczeń względem drugiej strony z tytułu braku realizacji zamówienia, a Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymaną wpłatę.

10. Powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia.

11. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

12. Do każdej transakcji zakupu Produktu Klient otrzymuje fakturę. Poprzez akceptację zapisów niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Sprzedawcę faktury w formie elektronicznej (drogą mailową).

13. Klient może otrzymać fakturę w formie drukowanej (papierowej), jeśli wyślę takie żądanie drogą mailową na adres sklep@wydawnictwoproby.pl.

 

§9 Sprzedaż Produktów cyfrowych

1. Przez „Produkty cyfrowe” w tym Regulaminie należy rozumieć e-booki (cyfrowe wydania książek) oraz audiobooki, które są oferowane do sprzedaży przez Sklep w formatach plików umożliwiających ich odczytanie na stosownych, posiadanych przez Klienta urządzeniach elektronicznych.

2. Sprzedawca oferuje e-booki w formatach epub i mobi oraz audiobooki w formacie mp3.

3. W przypadku „Produktów cyfrowych”, po dokonaniu płatności na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie przesłany link umożliwiający pobranie zamówionego pliku elektronicznego.

4. W związku z wyrażeniem przez Klienta będącego Konsumentem wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania pliku elektronicznego przed upływem 14 dni na odstąpienie od Umowy sprzedaży i poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

5. W przypadku nieotrzymania linku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient może złożyć reklamację w trybie opisanym w § 11 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku, kiedy z niezależnych od Sklepu powodów realizacja Zamówienia nie będzie możliwa, Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o tej okoliczności drogą mailową i dokona zwrotu zapłaty za zamówione Produkty cyfrowe na rachunek bankowy Klienta.

 

§10 Prawo do odstąpienia od umowy i zwroty

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w §1.

6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Zwrotu.
c) Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu tego samego kanału płatności.
d) W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
e) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
f) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji z numeru rachunku 80 1140 2004 0000 3102 7990 6827 (Mbank).
g) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
h) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
i) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
j) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
k) Zwrotu Produktu należy dokonać na adres:

Motyle Książkowe
ul. Zwrotnicza 6
01-219 Warszawa
z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”

7. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
b) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji przez okres 2 lat w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:
Motyle Książkowe
ul. Zwrotnicza 6
01-219 Warszawa
z dopiskiem: „Reklamacja”

8. Sklep nie udziela gwarancji, natomiast w pewnych wypadkach Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim wypadku szczegółowe warunki gwarancji wynikają z treści oświadczenia gwarancyjnego dołączonego do Produktu.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji z numeru rachunku 80 1140 2004 0000 3102 7990 6827 (Mbank), na ten sam numer rachunku Klienta, z którego zostało opłacone Zamówienie, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

a) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13 Dane osobowe w Sklepie Próby

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Próby Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/15.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi dotyczących sposobu i zakresu ich przetwarzania danych prosimy o kontakt mailowy na adres sklep@wydawnictwoproby.pl lub pocztą tradycyjną na adres podany w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być:

a) w przypadku Użytkownika, który korzysta ze Sklepu internetowego, dostawca oprogramowania do obsługi sprzedaży internetowej,
b) w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,
c) w przypadku Użytkownika, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym,
d) firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora,
e) firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa newslettera

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Informacje na temat celów i podstaw przetwarzania danych osobowych praw osób, których dane dotyczą, kategorii odbiorców danych, okresów przechowywania danych i innych, wymaganych prawem znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl